Vice ambassadör besöker NuLag

Den 3 mars besökte Sveriges vice ambassadör Ulrika Funered vårt vänleaderområde NuLag i Northumberland i norra England. Två dagars besöket syftade till att stärka handelsrelation-erna mellan Sverige och Englands nord-västra del. Våra engelska kollegor Tom Burston och Mike Murray var inbjudna för att prata om det svensk-engelska samarbetet mellan Leader Linné och NuLag. 
Många anser att vårt samarbete är smått unik i Europasammanhang. Vi har fått mycket positiva omdömen från bl a EU parlamentet i Bryssel och ambassaderna i både London och Stockholm. 
Sedan samarbetet började 2009 har 15 gemensamma projekt genomförts. Utgångspunkt har varit att människor från våra respektive områden ska få möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter för att på så sätt skapa en lokal utveckling. 

Exempel på projekt som vi har bedrivit tillsammans med NULAG:
Childrens Day, är ett projekt som genomförs en gång per år i Northumberland. Syftet är att skolbarn ska få insikt i varifrån maten kommer. Efter det att fyra representanter från vårt leaderområde besökt detta evenemang har nu idén tagits upp och blivit ett leaderprojekt kallat ”Från jord till bord” för årskurs 5. Totalt har cirka 250 elever deltagit i vår leaderområde. 

EU-utbildning för ledamöterna i leaderstyrelserna. Syftet var att ge ledamöterna kunskap om kedjan mellan besluten i Bryssel och det lokala leaderområdet samt hur man från lokalt håll kan påverka beslutsprocesser inom EU. Utbildningen var webbaserad och genomfördes både på engelska och svenska. Utbildningen avslutades med ett gemensamt besök på olika EU-institutioner och organisationer i Bryssel. I februari 2012 inbjöds ordförande och verksamhetsledare från NULAG och Leader Linné till en personlig träff med EU:s jordbruksutskotts vice ordförande Marit Paulsen. Träffen uppfattar vi som mycket positiv.

Utbyte för hantverksföretagare. Projektet syftade till att utbyta erfarenheter, kunskaper och tekniker samt produktutveckling runt olika hanverkstekniker och material. Totalt har cirka 20 personer deltagit i detta projekt. 

Ungdomsutbyte. Totalt har 24 ungdomar i åldern 17 till 25 år från vårt leaderområde och lika många från Northumberland ingått i projektet. Under tre omgångar har sex ungdomar, under två veckor varit i England. De har fått teamutbildning, information om samhället och därefter en veckas praktik på en arbetsplats. De har bott i olika familjer. De flesta ungdomarna som deltagit har varit arbetslösa. Vid utvärdering efter utbytet har det visat sig att nästan alla har fått jobb eller fortsatt med utbildning. De har uppgett att besöket i England gav dem självförtroende och nytänkand. 

Utbyte mellan turistfiskeentreprenörer. Sportfiske eller turistfiske är en viktig del av landbygdens turisminkomst. Därför åkte åtta svenska turismfiskeentreprenörer till Northumberland för att skapa kontakter, nätverka och lära sig hur norra Englands turistfiske entreprenörer jobbar. 

• I och med den kommande nationalparken i Åsnen åkte sex svenska politiker och tjänstemän över för att träffa representanter från Northumberland nationalpark. Syftet med resan var att lära mer om skötsel, marknadsföring, slitage och tjänster som behövs i en väl fungerade nationalpark. 

Utbyte mellan lanthandlare. Två lanthandlare från England åkte över till Sverige för att lära sig mer om svenska förhållanden för lanthandlare och fokuserade särskilt på frågor kring billig marknadsföring i en digital tid. Lanthandlarna hade även äran att träff Ingvar Kamprad i Agunnaryd. 

Engelska lantbrukare i Sverige. Åtta engelska lantbrukare reste till Sverige för att skapa samarbeten, lära sig mer om det svenska småskaliga ekologiska produkterna och LRF Sydosts roll för det svenska lantbruket. 

Praktikplatser. Leader Linné har även jobbat för att skapa praktikplatser för svenska ungdomar inom turismnäringen i England. Förutom allt som händer i vårt samarbete för invånarna i vårt leaderområde så träffas representanter från respektive leaderområde en gång per år. All övrig kommunikation sker via internet och då framför allt via Skype. Framtidsplaner I arbetet med en ny utvecklingsstrategi för programperioden 2014-2020 i respektive leaderområde kommer vi att samarbeta runt utvärdering och strategiskrivande. Vi kommer också att i viss mån samordna olika utvecklingsprioriteringar som t ex vilka målgrupper och temaområden som ska prioriteras.  

Publicerad: 2014-03-19