Att skapa turiststråk – Inbjudan till inspirationsdag i Värnamo

Sedan december 2013 pågår arbetet med en förstudie till ”Möbelvägen” tänkt som ett kommande samverkansprojekt mellan ett antal kommuner med liknande historia och förutsättningar vad gäller möbeltillverkning, utmed eller i anslutning till, en nord-sydlig vägsträckning mellan Älmhult och Tibro. Förstudien finansieras med bidrag från Leader Linné. I ett vidare perspektiv undersöks också hur man i stort kan nyttja samverkan över kommun- och regiongränser som potential för lokal utveckling och skapande av mötesplatser och besöksmål. Samverkan kan gälla turistnäring, företag, enskilda entreprenörer, föreningar och organisationer, m.fl. Hur kan ett antal befintliga eller tänkta lokala besöksmål/mötesplatser utvecklas ur såväl ett turistiskt- som ett näringslivsinriktat perspektiv. Detta är frågor som berör många aktörer och som inte är kopplade till enskilda projekt. Se inbjudan här.

Publicerad: 2014-01-29