ENGINE

 

Projektets namn: ENGINE entreprenörskap genom internationella erfarenheter

Projektägare: Leader Linné Småland

Kontaktpersoner: Emilie Lindblad telnr: 0705 600 897

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet

Projektet omfattar internationell samverkan mellan Leader Linné Småland och Angus Leader i Skottland. Projektet är fokuserat på unga samhälls- och företagsentreprenörer som lever och verkar på landsbygden. Vi vill ge ungdomarna verktyg för ledarskap inom landsbygdsutveckling genom nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Detta kommer att ske genom tillfällen för workshops, nätverkande och ett praktikutbyte där de får jobba på ett företag eller en organisation i Skottland inom det intresseområde som de valt. Den internationella aspekten är viktig eftersom det eftersöks ett globalt tankesätt och ett kontinuerligt idéutbyte i dagens samhälle.
Målgruppen är unga entreprenörer i åldrarna 18-25.

Är du intresserad av att delta i ENGINE? Här laddar du ner en intresseanmälan

Styrelsens motivering

För att uppnå utvecklingsstrategins mål, att stärka landsbygden, är det viktigt med ett internationellt samarbete där ungdomskontakter bidrar till erfarenhetsutbyte och inspiration.  Målgruppen är unga personer 18-25 som har ett entreprenöriellt tänkande antingen som samhällsentreprenörer eller företagsentreprenörer. 
Genom projektet strävar vi efter att uppnå EUs övergripande mål om gränsöverskridande samverkan.
Medlemskommunerna har poängterat att de vill att ungdomarna får möjlighet till internationella kontakter eftersom det är viktigt att visa på det ”glokala” perspektivet dvs. lokalt engagemang genom global kunskap.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.