Vad händer nu för Tolgmodellen? 

Här följer vi upp med en tredje intervju med projektledaren Ingela Eriksson. Kan en insats som ser till hela människan korta vägen för nyanlända till etablering i sitt nya hemland? Hur kan man genomföra det på landsbygden? 

Dessa frågor var starten av förstudien Grön landsbygdsintegration. Under åtta månader jobbade Nybrukarna genom projektledare Ingela Eriksson med att koppla samman forskning, behov och möjlig implementering i Tolg. Resultatet blev Tolgmodellen – en tioveckors arbetsmarknadsinsats för nyanlända som innehåller både praktisk svenska, hälsoterapi och praktik. Hösten 2017 kördes ett genomförandeprojekt igång där modellen testas. 

Vad är din roll nu efter förstudien?

– Jag är nu projektledare för genomförandefasen av Grön landsbygdsintegration. Där testar och utvärderar vi Tolgmodellen – en arbetsmarknadsinsats för en grupp nyanlända på tio veckor genom rehabilitering, utbildning och praktik. Tolgmodellen togs fram genom vår förstudie som finansierades av Leader Linné Småland. I genomförandet är Nybrukarna fortfarande projektutförare, finansiär är däremot  Arbetsförmedlingen. 

– Varje deltagaromgång anpassas efter just den grupp och den individ som vi möter. Gemensamt är att det ingår tre moduler i varje deltagares vistelse i Tolg: praktisk svenska, vistelse i hälsoträdgård och praktik på arbetsplats. Vi har baserat modellen på forskning och den sker i samverkan med aktörer i närområdet. 

Hur ser en vanlig dag ut för era deltagare och för de som tar emot deltagare?

– Tolgmodellen har ett praktiskt fokus och vi har tre delar:

  • Praktisk svenska: Språkundervisningen har en praktisk utgångspunkt där omgivningen används som främsta läromedel. Den sker på anpassad nivå med inslag av jämförande diskussioner. Dialog kring händelser och ord i deltagarnas vardag samt samhällsorientering med inriktning på arbetsmarknaden är återkommande.
  • Hälsoträdgård: Forskning visar att återhämtning i natur är positivt för hälsan. I Tolgmodellen vistas deltagarna regelbundet i en hälsoträdgård där vi utgår från forskning inom området trädgårdsterapi. Under hösten har vi gjort allt från att beskära äppelträd, till att diskutera växter, årstidsväxlingar samt likheter och skillnader mellan våra länder.
  • Praktik: I Tolgmodellen är det viktigt att deltagarna ingår i ett större sammanhang. Att göra praktik på en arbetsplats är en pusselbit i detta. Här får man möjlighet att såväl visa kompetenser från tidigare erfarenheter som att lära sig nya och att öva på språket. Den här omgången har exempelvis djurskötsel, grönsaksskörd och byggnadsvård varit återkommande sysslor.

Vilka är de största utmaningarna? Något som hittills har varit lättare eller svårare än vad du hade förväntat dig?

– Vi har just avslutat den första omgången med deltagare, så än är det för tidigt att dra några riktiga slutsatser. Vi kan dock se att modellen i stort fungerar mycket bra. Vi har glädjande nog också sett ett stort engagemang i byn. Nu följer en tid av utvärdering och analys för att både känna efter vad som fungerat och vad som eventuellt behöver förändras. Till våren tar vi emot en ny grupp i en andra omgång.

– För att ett sådant här projekt ska kunna genomföras är det viktigt att ha samarbetspartners. Vi har flera samarbetspartners i Tolg med omnejd: Frunas Hage, Tolgs Rut & Knut, TKG Jordbruk, Tolg skola. Listan kan göras lång och alla är de lika viktiga för att både modellen ska kunna genomföras och för att våra deltagare ska kunna känna sig välkomna i byn.

Vad händer efter en sån här 10-veckors period?

– Förutom att vi analyserar utfallet av första omgångens genomförande så gör vi också rekommendationer för varje deltagare. Vi har ju under tiden i Tolg lärt känna dem i olika situationer och har en god inblick i både vad de kan och vad de vill framöver. Nu är det viktigt att förmedla den informationen vidare, så att individen kan få stöttning till att hamna på rätt plats utifrån just sina förutsättningar. 

– Till våren kör vi igång en andra omgång av Tolgmodellen, så nu börjar också riggandet inför det. Sökande efter nya deltagare, avstämning med praktikplatser och samarbetspartners. Första omgången har fungerat väldigt väl och vi ser fram emot att möta nya individer till våren.

Intervjun gjordes av Eva Jacobsson Börjesson, projektutvecklare Leader Linné Småland.

Deltagare får undervisning i ett samlingsrum 

Undervisning i praktisk svenska sker på Bomans loft/Frunas hage men också utomhus, här genom studiebesök hos en skogsentreprenör. 

Deltagarna beskär äppelträd i hälsoträdgården.

Första omgångens deltagare i Tolgmodellen tillsammans med projektledare Ingela Eriksson.