Aktiva Byar

Projektets namn: Rural - nationell kunskapscentrum för praktiskt landsbygdsutveckling

Projektägare: Leader Linné Småland

Kontaktpersoner: Annika Nilson

Fond: Landsbygdsfonden

Kort information om projektet: Projektet är en förstudie för att kartlägga och undersöka förutsättningarna för erfarenhetsutbyte mellan landsbyar/landsbygd i utveckling. Man vill testa att synliggöra rural och lokal innovation som sker som sker nationellt genom fysiska erfarenhetsutbyten och en digital plattform som långsiktigt stödjer nätverk och kapacitetsbyggande på landsbygden. Det långsiktiga målet är en levande mötesplats som är användardriven och producerad av aktörer och individer som har praktisk erfarenhet av lokal utveckling på landsbygden och en resurs för byar som vill utvecklas.

Här kan du läsa om projektets resultat

Artikel om projektet på Landsbygdsnätverkets hemsida.

Styrelsens motiveringProjektet har ett starkt underifrånperspektiv då det initierats från många engagerade personer på landsbygden i hela landet. De anser i nuläget att det inte finns någon otraditionell organisation som kan hjälpa till vid rådgivning och erfarenhetsutbyte avseende nya tanker runt landsbygdsutveckling. Inom ramen för denna förstudien ska dock projektet undersöka hur denna praktiska kunskapsförmedling kan göras i framtiden på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Observera att det formella myndighetsbeslutet fattas av Jordbruksverket.